Regulamin współpracy z obiektem
ost. aktualizacja z dn. 24.03.2020r.

§1

Definicje

„Lokal” – domek, apartament, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot oferty Partnera, zamieszczonej w Serwisie.

„Nocleg” – usługa noclegowa, która może być zakupiona od Partnera.

„Obiekt Polbooking” – obiekt sprawdzony, spełniający kryteria weryfikacyjne określone w §5 Regulaminu.

„Oferta” - złożona przez Partnera propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania).

„Partner” – profesjonalny dostawca zakwaterowania (np. hotele, motele, apartamenty, domki, bed & breakfast).

„Polbooking” – właściciel serwisu polbooking.pl – Polbooking Agata Kaźmierczak z siedzibą w Sosnowcu, ul. Teatralna 9/1007, NIP 553-238-29-73, REGON: 383771798.

„Regulamin” – postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie współpracy z obiektem.

„Serwis” – portal umożliwiający rezerwację noclegów oferowanych pod adresem internetowym www.polbooking.com.

„Użytkownik” - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza Serwis.

§2

Ogólne Warunki

 1. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich świadczonych przez Polbooking Agata Kaźmierczak z siedzibą w Sosnowcu usług, które dostępne są na stronie internetowej www.polbooking.pl na urządzeniach mobilnych, przez e-mail lub telefonicznie.

 2. Właścicielem serwisu jest Polbooking Agata Kaźmierczak z siedzibą w Sosnowcu, ul. Teatralna 9/1007, NIP 553-238-29-73, REGON: 383771798. Serwis stanowi platformę internetową, poprzez którą Partnerzy zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, tj. B2C lub B2B, mogą reklamować, wprowadzać, sprzedawać, oferować swoje usługi do zamówienia, nabycia, rezerwacji, wynajmu i przez którą Użytkownicy mogą odkrywać, wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać ich rezerwacji, zakupu lub opłacenia Noclegu. Dokonując rezerwacji Noclegu Użytkownik wchodzi bezpośrednio w prawnie wiążący stosunek umowny z Partnerem, u którego dokonuje rezerwacji.

 3. Serwis jest platformą, która prezentuje Oferty Partnerów.

 4. Polbooking nie odpowiada za zachowania Klientów niezgodne z regulaminem Lokalu, nie jest również odpowiedzialna za przekazania Klientowi informacji o obowiązywaniu takiego regulaminu.

 

 

 

§3

Regulamin zamieszczania ofert

 1. Partner aby zamieścić Ofertę na platformie Serwisu zobowiązany jest w pierwszej kolejności do zapoznania się z niniejszym regulaminem a następnie dokonania zgłoszenia obiektu poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj obiekt”

 2. Istnieją dwie możliwości zamieszczenia Oferty:

 1. Zakupienie abonamentu w Serwisie Hotres.pl za pośrednictwem Polbooking i prowadzenie obiektu we własnym zakresie. Dla osób posiadających już system rezerwacji Hotres bez konieczności wykupywania abonamentu.

 1. Zawarcie umowy o współpracę z właścicielem Serwisu Polbooking. Dotyczy obiektów Polbooking, warunki współpracy ustalane są indywidualnie.

 

§4

Oferta

 1. Partner udostępnia w Serwisie Ofertę poprzez jej zamieszczenie w systemie Hotres.pl lub po zawarciu stosownej umowy z Polbooking.

 2. Partner nie może w ramach Serwisu zamieszczać zdjęć niedotyczących przedmiotu Oferty.

 3. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Partnera, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Partner zwolni Serwis z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

 4. Partner zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych:

  1. skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI ,

  2. kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,

  3. elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,

  4. odnośników do stron internetowych,

  5. formularzy kontaktowych,

  6. numeru swojego rachunku bankowego.

§5

Obiekt Polbooking

 1. Lokal spełniający wskazane w niniejszym paragrafie kryteria oznaczony jest nazwą poprzedzoną dopiskiem „Polbooking”.

 2. Kryteriami uznania za Obiekt Polbooking jest zweryfikowanie istnienia Lokalu oraz podpis umowy o współpracę z Partnerem w zakresie pełnego zarządzania rezerwacjami.

 3. Warunkiem zawarcia umowy z Partnerem może być przedłożenie do wglądu Serwisowi dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu.

 4. Osoba fizyczna może być zobowiązana do przedłożenia do wglądu dowodu osobistego, a w razie prowadzenia działalności gospodarczej ponadto wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON.

 5. Osoba prawna może być zobowiązana do przedłożenia wydruku z KRS. Jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika fakt prowadzenia działalności pod adresem Lokalu, Serwis może żądać przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo Partnera do danego Lokalu, np. aktu notarialnego, umowy najmu.

 6. Fakt przynależności do grupy Polbooking nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności w zakresie procedury check-in check out/ należytego przygotowania i oddania do wynajmu lokalu.

§6

Okres współpracy

 1. Świadczenie Usług turystycznych w ramach Serwisu uzależnione jest od długości abonamentu wykupionego w serwisie Hotres.pl.

 2. W przypadku Obiektów Polbooking świadczenie usług turystycznych w ramach Serwisu uregulowane jest szczegółowo odrębnymi dokumentami.

 

§7

Obowiązki Partnera

 1. Partner zobowiązuje się nie przesyłać, nie ładować, nie publikować, nie wysyłać ani nie przekazywać żadnych treści, które:

 1. naruszają lub łamią patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa moralne, prawa do publikacji, prawo do prywatności i ochrony danych lub prawa własności intelektualnej stron trzecich bądź w inny sposób łamią, naruszają lub zachęcają do jakichkolwiek działań, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące prawa, przepisy, ustawy, rozporządzenia bądź decyzje lub zarządzenia sądów lub organów władzy,

 2. mogą powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej,

 3. są nieprawdziwe, fałszywe, obelżywe, oszukańcze lub wprowadzają w błąd,

 4. są oszczercze, nieprzyzwoite, wulgarne, mają charakter pornograficzny lub seksualny bądź zawierają linki do usług rozrywkowych dla osób dorosłych lub innych usług o charakterze pornograficznym lub seksualnym,

 5. promują treści o charakterze seksualnym, nielegalne działania, przemoc, dyskryminację (na tle rasy, płci, religii, obywatelstwa, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku bądź jakimkolwiek innym tle), bigoterię, rasizm, nienawiść, dręczenie bądź krzywdzenie jakiejkolwiek osoby lub grupy (na tle wieku, koloru skóry, obywatelstwa, rasy, religii, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub innym),

 6. mogą być interpretowane jako groźba lub zagrożenie dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu albo zachęcają do przemocy lub gróźb wobec tej osoby lub podmiotu,

 1. Partner oświadcza również, że nie będzie:

 1. wykorzystywać, wyświetlać, tworzyć kopii lub wycinków Serwisu, w tym nazwy Serwis ani żadnych treści Serwisu,

 2. uzyskiwać dostępu do, zmieniać ani wykorzystywać niepublicznych części Serwisu,

 3. podejmować prób zbadania, sprawdzenia lub przetestowania wrażliwości jakiegokolwiek systemu lub sieci Serwisu bądź prób złamania systemów bezpieczeństwa lub potwierdzania tożsamości,

 4. unikać, omijać, usuwać, dezaktywować, uszkadzać, odszyfrowywać ani w jakikolwiek inny sposób omijać jakiekolwiek zabezpieczenia techniczne wdrożone przez Serwis lub inną stronę trzecią (w tym innego Partnera),

 5. próbować uzyskać dostęp do lub przeszukiwać Treści Serwisu Treści Serwisu za pośrednictwem jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, programu, urządzenia lub mechanizmu (w tym narzędzi, takich jak roboty internetowe, pająki internetowe, crawlery, narzędzia do eksploracji danych lub podobnych), z wyjątkiem programów i/lub narzędzi do wyszukiwania dostarczonych przez Serwis lub innych powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych dostarczanych przez strony trzecie,

 6. wysyłać niezamówionych ani niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, e-maili, e-maili ze spamem, łańcuszków ani innych materiałów namawiających do czegokolwiek,

 7. stosować metatagów ani innego ukrytego tekstu lub metadanych przy wykorzystaniu znaków towarowych ani adresów URL Serwis,

 8. podrabiać nagłówków pakietu TCP/IP ani innych części informacji w nagłówkach w żadnych e-mailach lub postach ani w żaden sposób korzystać z Serwisu celu wysyłania zmienionych, mylących albo fałszywych informacji identyfikujących źródło,

 9. próbować odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować ani prowadzić inżynierii odwrotnej względem jakiegokolwiek oprogramowania stosowanego do dostarczania Serwisu,

 10. ingerować ani próbować ingerować w dostęp jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi, wysyłać wirusów, doprowadzać do przeładowania strony, wielokrotnie wysyłać tych samych wiadomości, spamować ani atakować za pomocą bomb pocztowych Serwisu,

 11. gromadzić ani przechowywać żadnych danych osobowych od innych Partnerów Serwisu,

 12. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani zatajać swoją prawdziwą tożsamość,

 13. uzyskiwać dostęp do Serwisu przy użyciu serwerów proxy ani technik maskowania URL,

 14. zachęcać jakąkolwiek inną osobę do wykonywania któregokolwiek z powyższych działań lub umożliwiać takiej osobie ich wykonanie.

 1. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność treści Oferty (opisu Lokalu) ze stanem rzeczywistym. Jeżeli po przybyciu gościa do kwatery okaże się, że informacje zawarte w Ofercie były nieprawdziwe lub jeśli Oferta okaże się nieaktualna, Partner zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Serwis / gościa.

 

 

 

§8

Licencja

 1. Udostępnienie jakichkolwiek treści poprzez Serwis jest równoznaczne z udzieleniem Serwisowi przez Partnera globalnej, niewyłącznej, nieodwołalnej, bezterminowej, przenaszalnej, bezpłatnej licencji i praw, z prawem do udzielenia sublicencji, do korzystania, oglądania, kopiowania, adaptacji, modyfikowania, dystrybucji, licencjonowania, przenoszenia, publicznego pokazywania, przekazywania, streamowania, emitowania, używania bądź jakiegokolwiek innego wykorzystywania takich treści w stopniu niezbędnym Serwisowi do oferowania usług turystycznych.

 2. Partner udziela również Serwisowi praw i licencji do wykorzystywania, wprowadzania na rynek, promowania, prezentowania, uwzględniania i używania treści (zarówno w Serwisie jak i w celach marketingu online, w tym poprzez reklamy typu pay-per click, banery i inne formy reklamy internetowej, oraz w celach marketingu e-mailowego) w imieniu Partnera i dla jego korzyści.

§9

Płatności

 1. Wszelkie zasady płatności dotyczące abonamentu za korzystanie z systemu rezerwacji on-line regulowane są pomiędzy Partnerem a Hotres.pl.

 2. W przypadku obiektów zarządzanych przez Polbooking warunki płatności mogą wynikać z odrębnych umów.

 3. Wynagrodzenie Polbooking stanowi prowizja za dostarczenie Klienta Partnerowi.

 4. Wysokość prowizji wynosi 10% lub ustalana jest indywidualnie pomiędzy Stronami.

 5. W ramach prowizji Polbooking ponosi wszelkie koszta reklamy związane z działalnością serwisu polbooking.pl.

 

§10

Ocena

 1. Hotres.pl może posiadać panel ocen, który służy do wystawiania przez Użytkowników komentarzy oraz ocen Lokali.

 2. Treści ocen, komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.

 3. Serwis nie ponosi względem Partnera odpowiedzialności za oceny wystawione przez Użytkowników wyświetlające się w Serwisie.

 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Partnera korzyści.

 

§11

Ochrona danych

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies dostępnej na stronie polbooking.pl

 

§12
Odpowiedzialność

 1. Polbooking nie gwarantuje ciągłego i nieprzerwanego dostępu do Ofert ze względu na czynniki pozostające poza jego kontrolą.

 2. Partner przyjmuje do wiadomości, że połączenia, systemu i serwery mogą powodować przerwy, opóźnienia i trudności w uzyskiwaniu dostępu, przeglądaniu, nawigacji i korzystaniu ze Strony.

 3. Polbooking nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek awarii, wyłączenia, przerwy w funkcjonowaniu, zniszczenia, niedostępności (z uwagi na działania konserwacyjne, aktualizację, modernizację lub inną przyczynę) Serwisu.

 4. Partner ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych ujawnionych w Serwisie dotyczących m.in. dostępności Lokalu, ceny, zdjęć, warunków.

 

§13

Overbooking

 1. W przypadku korzystania z Channel Manager mogą pojawić się przypadki overbookingu lub błędów przy aktualizacji.

 2. Polbooking nie ponosi odpowiedzialności za przypadki overbookingu.

 3. Partner zobowiązuje się do pilnowania aby nie doszło do overbookingu oraz zwolni Polbooking z odpowiedzialności w przypadku wszelkich roszczeń stron trzecich związanych z overbookingiem.

§14

Poufność

Partner wyraża jednoznaczną zgodę i przyjmuje do wiadomości, że jego dane kontaktowe (w tym numer telefonu i adres e-mail) mogą być udostępniane i ujawniane na stronie Serwisu oraz wykorzystywane do kontaktu w celach promocyjnych.

 

§15

Postanowienia końcowe

 1. Pojawienie się Ofert w Serwisie oznacza, że Partner akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. Wszelkie spory z Polbooking rozstrzygają sądy właściwe miejscowo dla siedziby Polbooking.

 3. Polbooking zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Partnerów poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.