Polityka Prywatności

§1
Definicje

„Administrator” –Partner zgodnie z definicją Polityki Prywatności Serwisu Polbooking.

 „Obiekt” – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot oferty Partnera, zamieszczonej w Serwisie.

„Oferta” - złożona przez Partnera propozycja wynajęcia Obiektu(niezależnie od formy zakwaterowania).

„Partner” – profesjonalny dostawca zakwaterowania (np. hotele, motele, apartamenty, bed & breakfast),

„Podmiot przetwarzający dane osobowe” – system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

„Serwis” – portal umożliwiający rezerwację noclegów oferowanych pod adresem internetowym www.polbooking.com za pośrednictwem systemu Hotres.pl

„Umowa o współpracę” – umowa zawierana przez Polbooking z właścicielem Obiektu, regulująca stosunki dotyczące zarządzania Obiektem Polbooking,

 „Użytkownik” - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza Serwis.

§2
Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Polbooking Agata Kaźmierczak z siedzibą w Sosnowcu przy ul Teatralna 9, NIP: 553-238-29-73, Regon: 383771798
 2. Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych w Serwisie jest: Polbooking, Partnerzy i osoby trzecie.
 3. Serwis wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r. nr 80 Poz. 904 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 1993 nr 47 Poz. 211 z późn. zm.)
 4. Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki Użytkownika, czas spędzony na stronie itd. Są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.

 

§3
Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia regulaminów lub obowiązujących przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych

 

§4
Administrator

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest właściciel Obiektu noclegowego w którym dokonywana jest rezerwacja miejsca noclegowego (Partner).
 2. W przypadku gdy Partner zawarł Umowę o współpracę z Polbooking, wówczas to Polbooking występuje jako administrator danych osobowych, który działa za Partnera.
 3. Dane właściciela Obiektu widoczne są w formularzach rezerwacyjnych dostępnych w procesie rezerwacji.
 4. Proces rezerwacji wymaga każdorazowo zapoznania się i zgody na warunki rezerwacji ustalone przez właściciela Obiektu noclegowego, a także zgody na proponowane przez właściciela Obiektu warunki w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

§5
Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

§6
Zobowiązania Hotres

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Użytkownik wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

  • szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych,
  • ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  • regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

§7
Prawo Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo do:
 1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych,
 2. Dostępu do danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania od Polbooking potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób.
 3. Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 4. Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 5. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 6. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 7. Przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczył,
 8. Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw Użytkownik może przesłać mailowo na adres: kontakt@polbooking lub pisemnie na adres ul. Teatralna 9/1007, 41-200 Sosnowiec.
 2. Wnioski zostaną rozpoznane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Polbooking poinformuje.

 

§8
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Polbooking podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.
 2. W ramach zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych Polbooking zobowiązuje się do uwzględnienia:

  • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
  • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
  • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.

 

§9
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Polbooking wykorzystuje dane osobowe w celu:
 1. Uzyskaniu zgody – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowychi marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
 2. Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną).
 3. Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy Użytkownika lub prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).
 4. W zakresie w jakim Polbooking wykorzystuje  pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w Polityce cookies

§10
Sposób zbierania danych osobowych

 1. Polbooking zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy dokonują rezerwacji w Obiekcie Polbooking, kontaktują się z Polbooking, kierują pytania lub wiadomości za pomocą Serwisu, wyrażają zgodę na otrzymywanie Newsletterów i informacji marketingowych.
 2. W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych Polbooking może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć rezerwacje lub zapytanie Użytkownika . W takim przypadku podanie przez danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi.

 

§11
Przetwarzane dane osobowe

 1. Dane osobowe, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy osoba jedynie odwiedza serwis, czy też dokonuje rezerwacji.
 2. Polbooking za każdym razem określa i przetwarza tylko niezbędny zakres danych.
 3. W ramach działalności Polbooking może przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer rezerwacji, dane lokalizacyjne, dane dotyczące rezerwacji, zleceń, reklamacji, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.

 

§12
Okres przechowywania danych osobowych

 1. Polbooking przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ninejszej Polityce Prywatności.
 2. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących czasu przechowywania danych osobowych.

 

§13
Cofnięcie zgody

 1. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Użytkowników cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@polbooking stosownego oświadczenia, którego przykład przedstawiamy poniżej: "Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja - imię i nazwisko, adres zamieszkania - niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Polbooking Agata Kaźmierczak z siedzibą w Sosnowcu, moich danych osobowych".