Regulamin korzystania z serwisu
ost. aktualizacja z dn. 24.03.2020r.

§1
Definicje

 „Lokal”– dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot oferty Partnera, zamieszczonej w Serwisie.

„Nocleg” -  usługa noclegowa, która może być zakupiona od Partnera.

 „Obiekt Polbooking” – obiekt sprawdzony, spełniający kryteria weryfikacyjne określone w §7 Regulaminu.

„Oferta” - złożona przez Partnera propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania).

„Partner” – profesjonalny dostawca zakwaterowania (np. hotele, motele, apartamenty, domki, bed & breakfast).

„Polbooking” – właściciel serwisu polbooking.pl – Polbooking Agata Kaźmierczak z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Teatralna 9, Regon: 383771798 , Nip: 553-238-29-73

„Regulamin” – regulamin korzystania z Serwisu.

„Serwis” – portal umożliwiający rezerwację noclegów oferowanych pod adresem internetowym www.polbooking.pl

„Użytkownik” - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza Serwis.

§2
Ogólne warunki

 1. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich świadczonych przez Polbooking Agata Kaźmierczak z siedzibą w Sosnowcu usług, które dostępne są na stronie internetowej www.polbooking.pl na urządzeniach mobilnych, przez e-mail lub telefonicznie.
 2. Właścicielem serwisu jest Polbooking Agata Kaźmierczak z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Teatralna 9, Regon: 383771798 , Nip: 553-238-29-73
 3. Serwis stanowi platformę internetową, poprzez którą Partnerzy zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, tj. B2C lub B2B, mogą reklamować, wprowadzać, sprzedawać, oferować swoje usługi do zamówienia, nabycia, rezerwacji, wynajmu i przez którą Użytkownicy mogą odkrywać, wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać ich rezerwacji, zakupu lub opłacenia Noclegu. Dokonując rezerwacji Noclegu Użytkownik wchodzi bezpośrednio w prawnie wiążący stosunek umowny z Partnerem, u którego dokonuje rezerwacji.
 4. Serwis stanowi jedynie platformę, która prezentuje Oferty Partnerów.
 5. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Regulamin.
 6. Za moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się chwilę, w której Użytkownik dokona Rezerwacji.
 7. W niektórych przypadkach Polbooking może być również Partnerem w rozumieniu Regulaminu,wówczas Lokal posiada nazwę poprzedzoną dopiskiem „Polbooking”.
 8. Rezerwacje dokonywane są zgodnie z procedurą i na warunkach zaakceptowanych przez Użytkownika w procesie rezerwacji.

§3
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Rezerwacji online może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do internetu, wyposażonego w przeglądarkę stron www.
 3. Użytkownik może:

  • korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
  • wystawiać Lokalowi opinie zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z Noclegu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  • przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu i jego skutki.

§4
Zasady korzystania z systemu rezerwacji noclegów online

 1. Użytkownik wyszukuje Lokal przez Serwis i wprowadza szczegóły przyszłej Rezerwacji korzystając z interaktywnego kalendarza.
 2. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Użytkownika dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest Partner.
 3. Wszelkie warunki dotyczące opłat i anulowania rezerwacji reguluje bezpośrednio Partner.

§5
Zasady płatności

 1. Odpowiedzialność Serwisu za wystawienie rachunków lub faktur VAT przez Partnerów jest całkowicie wyłączona.
 2. Obowiązujący podatek miejski / opłata turystyczna może nie być wliczony w cenę podaną w Serwisie. Obowiązek poinformowania Użytkownika o konieczności jego zapłaty spoczywa na Partnerze.

§6
Zasady anulowania rezerwacji

Chęć anulowania rezerwacji Użytkownik zgłasza bezpośrednio do Partnera.

§7
Obiekt Polbooking

 1. Lokal spełniający wskazane w niniejszym paragrafie kryteria oznaczony jest nazwą poprzedzoną dopiskiem „Polbooking”.
 2. Kryteriami uznania za obiekt sprawdzony jest zweryfikowanie istnienia Lokalu np. przez wizytę pracownika Polbooking, spełnienie warunków z ust. 3-5 lub podpisanie umowy          z  Partnerem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy z Partnerem może być przedłożenie do wglądu Serwisowi dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu.
 4. Osoba fizyczna może być zobowiązana do przedłożenia do wglądu dowodu osobistego, a w razie prowadzenia działalności gospodarczej ponadto wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON.
 5. Osoba prawna może być zobowiązana do przedłożenia wydruku z KRS. Jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika fakt prowadzenia działalności pod adresem Lokalu, Serwis może żądać przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo Partnera do danego Lokalu, np. aktu notarialnego, umowy najmu.
 6. Fakt przynależności do grupy Polbooking nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności w zakresie procedury check-in check out/ należytego przygotowania i oddania do wynajmu lokalu.

§8
Reklamacje

 1. Wszelkie postępowania reklamacyjne związane z Noclegiem odbywają się drogą bezpośredniego kontaktu z Partnerem.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik powiadomi pisemnie lub elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail Serwis o zaistniałym zdarzeniu. Serwis może wówczas według uznania udzielić Użytkownikowi wsparcia.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Polbooking bądź e-mailowo pod adresem kontakt@polbooking.pl  jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Klienta i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Z uwagi na ciągłe aktualizacje i korekty cen oraz dostępność Lokali, Polbooking sugeruje zachowanie zrzutów ekranu podczas dokonywania Rezerwacji, by w razie potrzeby dysponować materiałami potwierdzającymi stanowisko.
 7. Użytkownik powinien informować Polbooking o wszelkich skargach.

 

§9
Korespondencja

 1. Dokonując Rezerwacji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail przed datą przyjazdu do Lokalu. Wiadomości mogą zawierać szczegółowe informacje dotyczące Noclegu. Użytkownik dokonując rezerwacji wyraża również zgodę na otrzymywanie wiadomości po przyjeździe np. z prośbą o ocenienie Partnera oraz Lokalu.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadną bezpośrednią korespondencję Użytkownika z Partnerem.
 3. W celu należytego dokończenia i zagwarantowania swojej Rezerwacji Noclegu należy podać poprawny adres e-mail i inne wymagane dane. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niepoprawnie wpisane adresy e-mail, ani za błędne numery telefonów (komórkowych) czy kart kredytowych.
   

§10
Opinie

 1. Użytkownicy, którzy zrealizowali pobyt w Lokalu mogą wyrazić opinię na temat swojego pobytu w tym obiekcie.
 2. Gotowa opinia Użytkownika (obejmująca ocenę wystawioną podczas pobytu) może zostać wykorzystana, w całości lub częściowo, według uznania Polbookingu (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia usług) na stronie Serwisu lub Partnera, a także na społecznych platformach medialnych, w biuletynach, specjalnych promocjach, aplikacjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do zarządzanych, wykorzystywanych lub kontrolowanych przez Polbooking.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do poprawiania, odrzucania oraz usuwania opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one zasady określone w niniejszym paragrafie.
 4. Nie są akceptowane opinie:

  • zawierające słowa wulgarne i o zabarwieniu seksualnym oraz mowę nienawiści, o charakterze dyskryminacyjnym, zawierających groźby czy stosujących przemoc,
  • przywołujące imiona i nazwiska, zawierających ataki personalne w kierunku obsługi Lokalu,
  • nawołujące do działań nielegalnych (takich jak narkotyki czy prostytucja),
  • zawierające odniesienia do sytuacji politycznej
  • podające adresy stron internetowych, adres e-mail, numery telefonów, szczegóły kart kredytowych,
  • naruszające interesy Serwisu,
  • będące wynikiem użycia automatycznych skryptów,
  • będące ciągiem przypadkowych znaków,
  • stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów prawa
 1. Polbooking nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

 

§11
Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§12
Odpowiedzialność

 1. Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Partner.
 2. Polbooking nie ponosi odpowiedzialności za błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu Serwisu związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją Serwisu, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje podane przez Partnerów oraz za ich brak.
 3. Odpowiedzialność za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych w Serwisie ponosi Partner.
 4. Za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Partnera) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Użytkowników odpowiedzialny jest Partner.
 5. Serwis może w każdej chwili i według własnego uznania:

  • pośredniczyć w kontakcie między Partnerem i Użytkownikiem,
  • zapewnić na koszt Partnera, po otrzymaniu przez niego zgody w formie dokumentowej, alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Lokalu lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Lokalu
  • pomóc Klientowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Partnerowi w inny sposób.
 6. Za jakość usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Partnerów w Ofertach odpowiedzialność ponosi Partner.
 7. Polbooking nie jest odpowiedzialny za dodawane przez Partnera zdjęcia/obrazy. Odpowiedzialność za autentyczność i prawdziwość dodanego zdjęcia oraz prawa własności do niego spoczywają na Partnerze.

§13
Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie należą do Polbooking lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Polbooking lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Polbooking lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem oraz Regulaminem.

§14
Postanowienia dodatkowe

 1. Polbooking nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Polbookingowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 2. Polbooking jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Polbooking nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Polbooking zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Polbooking nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Polbooking, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 5. Polbooking nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 6. Polbooking zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 7. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Polbooking pod adres e-mail: kontakt@polbooking.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
  ul. Teatralna 9/1007, 41-200 Sosnowiec.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik w momencie dokonania rezerwacji oświadcza, że akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Wszelkie spory z Polbooking rozstrzygają sądy właściwe miejscowo dla siedziby Polbooking.
 3. Polbooking zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.